Plac Salwatorianów 2   mikolow.nmp@katowicka.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
07:30, 09:30, 11:00 (suma), 12:30 (dla dzieci), 18:00

w dni powszednie:
8:00, 18:00


Nabożeństwa:

Msza chrzcielna:
w III niedzielę miesiąca 14:00  (szczegóły w zakładce sakramenty)

Roczeki:
Msze święte w pierwszą rocznicę Chrztu Świętego odprawiane są w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14:00. Rodzice powinni zgłosić dziecko conajmniej na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.

Nabożeństwa tygodniowe:
• W każdą środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
• W każdy piątek po Mszy Św. porannej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
• W każdą sobotę od 17.00 do 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty 

Nabożeństwa miesięczne:
• W każdy I Czwartek Miesiąca po Mszy Św. porannej nabożeństwo powołaniowe
• W każdy I Piątek Miesiąca po Mszy Św. porannej i wieczornej nabożeństwo ku czci NSPJ. Wieczorem po Mszy św. nabożeństwo uwielbienia i dziękczynienia dla rodzin. 
• W każdą I Sobotę Miesiąca po Mszy Św. porannej nabożeństwo ku czci Niepok. Serca NMP
• W każdy III Piątek Miesiąca od godz. 18.30 do 21.00 nabożeństwo pokutno-wynagradzające  prowadzone przez Wspólnotę Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej
• Każdego 13 dnia miesiąca po Mszy Św. porannej nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej
• Każdego 19 dnia miesiąca Msza Św. poranna ku czci Św. Józefa 

Nabożeństwa w ciągu roku liturgicznego:
• Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego  o godz. 17.15
• Droga Krzyżowa– w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. porannej o godz. 8.30 i o godz. 17.15
• Droga Krzyżowa – dla dzieci w każdą sobotę Wielkiego Postu o godz. 10.00
• Nabożeństwa do Św. Józefa przez cały miesiąc marzec po Mszy św. porannej i wieczornej
• Nabożeństwa Majowe ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc maj o godz.17.30
• Nabożeństwa Czerwcowe ku czci NSPJ przez cały miesiąc czerwiec po Mszy św. wieczornej
• Nabożeństwa Różańcowe ku czci Matki Bożej Różańcowej przez cały miesiąc październik o godz.17.30
• Nabożeństwa Różańcowe za zmarłych w listopadzie (od 1do 9) o godz. 17.30 - z wypominkami

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
20 min. przed każdą Mszą Św.
PROSIMY PRZYCHODZIĆ WCZEŚNIEJ I NIE ŁĄCZYĆ SPOWIEDZI ZE MSZĄ ŚW.
PODCZAS WAKACJI SPOWIEDŹ TYLKO PRZED MSZĄ ŚW. 

w sobotę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu:
 od dodz. 17.00 do 18.00

w I piątek miesiąca:
7.30 do 8.00
17.30 do 18.30

POKUTA I POJEDNANIE 

“Po upadku zaraz powstać! Nie pozwalać grzechowi ani na moment pozostać w sercu!”
ŚW. JAN MARIA VIANNEY

Dlaczego istnieje taki sakrament, skoro chrzest gładzi wszystkie grzechy?

Chrzest przyjmujemy najczęściej jako dzieci. Łaska chrztu świętego nie usuwa naszej natury, która jest skłonna do grzechu, z powodu skutków grzechu pierworodnego. Już od najmłodszych lat upadamy pod wpływem naszych słabości. Dla naszego umocnienia został ustanowiony ten sakrament. Jezus nie chce zostawić nas poza jednością z Nim, dlatego ustanowił sakrament pojednania – z Nim, z drugim człowiekiem i samym sobą. Po drugie sam Jezus, już od początku swojej działalności wzywa nas do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Zawsze nawrócenie wiąże się ze zmianą myślenia, do czego mocno nawoływali już w Starym Testamencie prorocy.

Jezusowi nie chodzi o nakładanie pokutnego worka i posypywanie głów popiołem, ale „nawrócenie serca”. „To radykalna przemiana całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów” (KKK 1431). O ciągłym podejmowaniu nawrócenia świadczy chociaż przykład Piotra i Pawła, który kolejno po trzykrotnym nawróceniu i zwalczaniu uczniów pańskich, wrócili na drogę Bożej Prawdy.

Kiedy Jezus ustanowił Sakrament Pokuty i Pojednania?

Jezus, przed swoim odejściem do Ojca w czasie Wniebowstąpienia polecił swoim uczniom: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Innymi nazwami tego sakramentu są: sakrament przebaczenia, sakrament spowiedzi świętej, sakrament nawrócenia (por. KKK 1423-1424).

Jak wyraża się pokuta w życiu chrześcijanina?

Katechizm Kościoła Katolickiego, powołując się na wielowiekową tradycję podaje 3 zasadnicze fomy: modlitwę, post i jałmużnę. Poza tym, dokonuje się ona przez wypełnianie uczynków miłości (zwanych także uczynkami miłosiernymi co do ciała i co do duszy), dni pokuty (którymi w Kościele Katolickim są: Wielki Post i każdy piątek) (por. KKK 1434-1439).

Z czego składa się sakrament pojednania?

Sakrament pojednania składa się zasadniczo z dwóch elementów: aktów penitenta (zwanych popularnie pięcioma warunkami dobrej spowiedzi) oraz kapłańskiego rozgrzeszenia, udzielonego na mocy święceń kapłańskich przez Jezusa Chrystusa szafarzowi sakramentu. Trzeba pamiętać, że tylko Bóg ma władzę odpuszczać grzechy, dlatego jedyną drogą do odpuszczenia grzechów jest sakramentalna spowiedź święta.

Jakie są akty penitenta?

Są to tak zwane warunki dobrej spowiedzi (por. KKK 1450-1460):

Rachunek sumienia – przy pomocy światła Ducha Świętego rozpoznajemy, ile darów Bożych otrzymujemy, a ile z nich jeszcze marnujemy lub źle wykorzystujemy.

Żal za grzechy – „ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości” (KKK 1451). Gdy wypływa on z miłości Bożej jest nazywany „żalem doskonałym”, odpuszcza on grzechy powszednie, zaś gdy żal wynika z lęku przed wiecznym potępieniem lub innymi karami wówczas jest to żal niedoskonały i on jest wystarczający do sakramentu pokuty (por. KKK 1452-1454).

Postanowienie poprawy – przy pomocy łaski Bożej postanawia się unikać okazji do grzechu i samego grzeszenia.

Szczera spowiedź – poprzez ich wyznanie człowiek bierze za nie odpowiedzialność przed Bogiem, ona nas wyzwala z grzechu i pomaga nam się pojednać z innymi ludźmi. W czasie spowiedzi należy wyznać wszystkie popełnione grzechy, szczególnie te ciężkie, nie ukrywając żadnego. Zachęca się także do wyznawania grzechów powszednich. Jeżeli ktoś zakryje jakiś grzech przed kapłanem, wówczas popełnia gorszy grzech – świętokradztwa (por. KKK 1455-1458).

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – to nie tylko wypełnienie sakramentalnej pokuty nadanej przez spowiednika, ale także naprawa szkód wyrządzonych bliźnim – oddanie skradzionej rzeczy, przywrócenie dobrego imienia osobie oczernionej (por. KKK 1459-1460).

Kto może udzielać sakramentu pokuty i pojednania? Kto może go przyjąć?

Szafarzem jest biskup i prezbiter. Są pewne grzechy, których odpuszczenie jest zarezerwowane dla biskupa, a nawet dla papieża. To szczególnie grzechy objęte karą ekskomuniki (np. grzech aborcji). W przypadku niebezpieczeństwa śmierci każdy z kapłanów może odpuścić penitenta z każdego grzechu i każdej ekskomuniki (por. KKK 1461-1463).
Ważne jest, że kapłana obowiązuje tajemnica spowiedzi, co znaczy, że nie może on pod żadnym pozorem wypowiedzieć gdzieś wyznanych grzechów.
Do sakramentu spowiedzi może przystąpić każdy, kto czuje na sumieniu grzech ciężki. Do pierwszej spowiedzi dopuszcza się dzieci około 2 klasy szkoły podstawowej, gdyż do przystąpienia konieczna jest umiejętność odróżniania dobra od zła.

Jakie są skutki sakramentu pokuty?

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia ich sześć:

pojednanie z Bogiem, przez które penitent otrzymuje na nowo łaskę uświęcającą,
pojednanie z Kościołem,
darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne,
darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu,
pokój i pogoda sumienia i pociecha duchowa,
wzrost sił duchowych (por. KKK 1468-1470; 1496).

Czym są odpusty i kto ich udziela?

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. (KKK 1471).

W jaki sposób można zyskać odpust zupełny?

Po pierwsze trzeba spełnić następujące warunki:

Stan łaski uświęcającej.
Przyjęta Komunia święta.
Modlitwa w intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Zdrowaś Maryjo.
Wzbudzenie sobie nieprzywiązywania okazji do uczynienia jakiegokolwiek grzechu.

Odpust zupełny przysługuje np. za: pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem, udział w odpuście parafialnym, półgodzinna lektura Pisma Świętego. 

Chrzest Św.

Obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Jednoczy on z Tajemnicą paschalną, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności. Jest to obrzęd wyznania wiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[3]. Był praktykowany w Judaizmie jako obmycie z rytualnej nieczystości. Do tej pory czynią to chasydzi w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Jako obmycie rytualne jest praktykowany również w wielu innych religiach.

Formalności i dokumenty:

 • Dziecko do chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej w terminie umożliwiającym uczestniczenie rodziców i chrzestnych w nauce przedchrzcielnej.
 • Dokumenty:

  · Akt urodzenia dziecka (ksero) oraz wypełniony formularz przedchrzcielny FORMULARZ PRZEDCHRZCIELNY

 • ·Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska) zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i to, że wybrany przez rodziców kandydat może być rodzicem chrzestnym

 • ·Zgoda od proboszcza parafii zamieszkania rodziców na chrzest  (dotyczy rodziców niebędących parafianami Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie)

  · Z wszystkim dokumentami (komplet) zgłaszamy się w kancelarii parafialnej  na tydzień przed wyznaczoną datą chrztu św.

  ·Katecheza przedchrzcielna odbywa się w piątek przed niedzielą udzielania chrztu św. (lub inny dzień wskazany przez duszpasterza).

  ·Ofiary przy okazji chrztu św. i zamówionej Mszy św. można złożyć na ostatnim spotkaniu poprzedzającym chrzest.

  Warunki konieczne do spełnienia aby pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej:

  - ukończyli 16. rok życia;
  - przyjęli chrzest w Kościele Katolickim;
  - przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania;
  - uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej;
  - mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej podczas chrztu św.;
  - prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym, związku partnerskim ani w konkubinacie, nie podlegają "żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem" (apostazja, wyłączenie z Kościoła Katolickiego;
  - uczęszczali lub uczęszczają na katechezę szkolną. Rodzicami chrzestnymi nie może być młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji (wypisał/a się z katechezy szkolnej)
  - Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych (anglikanie, protestanci, ewangelicy), które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim”. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna.
  Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". Dwoje", a nie dwóch czy dwie. CIC can. nr 873 Patrimus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur

  Sakrament chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.00 (jezeli zostały zgłoszone przynajmniej dwa chrzty, w innym przypadku chrzest odbywa się po Mszy św.o godz. 12.30). 

I Komunia Św.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej oraz Wczesnej Komunii Świętej  w roku szkolnym 2021/2022
zaplanowana  jest na niedzielę 15 maja 2022

HARMONOGRAM SPOTKAŃ I DZIECI KOMUNIJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DATA

TEMAT

3.10.2021 (niedziela)

Msza święta z poświęceniem różańców o godz. 12:30, zaproszenie do udziału w nabożeństwach różańcowych każdego dnia o godz.17:30.

08.10.2021 (piątek)

Godz. 18:00 Msza święta i spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci -  katecheza.

19.11.2021 (piątek)

Godz. 18:00 Msza święta i spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci katecheza przy parafii.

10.12.2021 (piątek)

Msza święta o godz. 18:00 z poświęceniem medalików, spotkanie dla rodziców i dzieci.

14.01.2022 (piątek)

Msza święta o godz. 18:00 z poświęceniem  skarbczyków, spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci katecheza przy parafii.

11.02.2022 (piątek)

Godz. 18:00 Msza święta z poświeceniem świec i spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci katecheza przy parafii.

11.03.2022 (piątek)

Godz. 18:00 Msza święta i spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci katecheza przy parafii.

08.04.2022 (piątek)

Msza święta o godz. 18:00, spotkanie dla rodziców po Mszy świętej, dla dzieci katecheza przy parafii i próba przed spowiedzią.

9-13. 05.2022

Próby przed Uroczystością I Komunii świętej o g. 18:45

14.05.2022 (sobota)

I Spowiedź dzieci, później-sprzątanie i strojenie kościoła.

15.05.2022 (niedziela)

Uroczystość I Komunii Świętej. Nabożeństwo dziękczynne godz. 16:00.

16-20.05.2022

Biały Tydzień - nabożeństwo majowe o godz. 17:30, po nim Msza święta.

16.06.2022

Boże Ciało - godz. 8:00 dzieci w strojach komunijnych uczestniczą we Mszy świętej i procesji (sypanie kwiatów)

       

Bierzmowanie

Katechizm Kościoła Katolickiego o bierzmowaniu

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2).

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii raz w roku w terminie uzgodnionym z Księdzem Biskupem.

 • Do sakramentu bierzmowania dopuszczeni mogą być tylko te osoby, które są katolikami ochrzczonymi, wierzący i praktykujący.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa w ciągu całego roku szkolnego, a więc rozpoczyna się we wrześniu i kończy w maju lub czerwcu. Przygotowujący się do bierzmowania jest zobowiązany uczestniczyć w całym przygotowaniu.
 • Osoby, które przyjęły sakrament chrztu świętego poza naszą parafą zobowiązane są do dostarczenia świadectwa chrztu świętego.
 • Istnieje również możliwość przygotowania się do Sakramentu bierzmowania dla osób starszych, które w przeszłości nie przyjęły tego sakramentu z różnych przyczym. Kontakt w kancelarii parafialnej 

Małżeństwo

Istotne cechy małżeństwa katolickiego

Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakrament małżeństwa małżonkowie dają sobie nawzajem, a Bóg jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, by swoje powołanie do wspólnego życia oraz zadań rodzicielskich doprowadzali do doskonałości oraz aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata.

Katolicki związek małżeński jest wspólnotą na całe życie utworzoną przy ich całkowitej zgodzie.

Wszelki trudności, które mogą pojawić się w katolickiej rodzinie powinny być rozwiązywane przez małżonków na drodze modlitwy i sakramentów Pokuty i Eucharystii, które podtrzymują ich na duchu i wzajemnie umacniają.

W ten sposób mogą oni osiągnąć doskonałość życia małżeńskiego i dzielić się wynikami swoich doświadczeń z innym małżeństwami, które stanęły w obliczu podobnych problemów.

Jeżeli Bóg powołuje małżonków do służenia Mu w tym stanie daje poprzez sakramenty odpowiednie łaski, dzięki którym małżonkowie są zdolni w miłości i całkowitej wolności odpowiedzieć na boski plan Zbawiciela i przyjąć nałożone na nie jarzmo. Tak więc powołanie do życia chrześcijańskiego poprzez chrzest, w sakramencie małżeństwa zostaję rozwinięte i umocnione.

Miłość w katolickim małżeństwie przewyższa zdecydowanie czysto erotyczną skłonność. Jest ona wynikiem dobrowolnego uczucia dwojga małżonków kierowana jest od osoby do osoby i obejmuję dobro całej osoby. Może ten nadać szczególną godność cielesnym i duchowym jej przejawom.

Miłość w małżeństwie katolickim, wiążąc z sobą czynniki boskie i ludzkie prowadzi małżonków do dobrowolnego wzajemnego oddawania się sobie, przez które ubogacają się sercem radosnym i wdzięcznym. Miłość ta potwierdzona wzajemną wiernością i uświęcona sakramentem pozostaje obca wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi. Nierozerwalność związku i dobro potomstwa wymagają aby miłość między małżonkami ciągle się rozwijała i dojrzewała.

Ufając Bożej Opatrzności i wyrabiając sobie ducha ofiary, małżonkowie zdążają do doskonałości w Chrystusie i odpowiedzialnie wypełniają zadania rodzenia i wychowywania dzieci. Katolickie małżeństwo cechuje odpowiedzialne rodzicielstwo co oznacza, że małżonkowie kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością decydują się przyjąć liczniejsze potomstwo, lub dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych postanawiają czasowo lub na czas nieokreślony unikać poczęcia dalszego dziecka.

W katolickim małżeństwie rodzice powinni współdziałać w wychowaniu dzieci. Dzieciom po dojściu do wieku dojrzałego powinno się umożliwić pójść za powołaniem również duchowym, służyć im pomocą i radą.

Również gdy nie ma często upragnionego potomstwa, małżeństwo trwa jako wspólnota całego życia i zachowuje swoją wartość i nierozerwalność. Poświęcenie sił i czasu małżonkowi i dzieciom, obdarowywanie się wzajemną miłością i służenie pomocą wyzwala małżonków i ich dzieci z egoizmu, co uświęca całą rodzinę.

Katolickie małżeństwo świadome swojej godności i ciągłej Bożej łaski znajduje się wraz z całą rodziną na drodze do zbawienia.

Sakrament małżeństwa

Termin ślubu rezerwujemy kilka miesięcy wcześniej. Przy rezerwacji terminu ślubu należy podać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu kontaktowego.

Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy spisać protokół przedmałżeński (termin spisywania protokołu należy wcześniej umówić w kancelarii parafialnej Z PROBOSZCZEM PARAFII). Na umówione wcześniej spotkanie należy dostarczyć:

- dowody osobiste,
- świadectwo chrztu świętego (z adnotacją o sakramencie bierzmowania i braku przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa) ważne sześć miesięcy od daty wystawienia do daty spisania protokołu. Świadectwo chrztu świętego można otrzymać tylko i wyłącznie w parafii gdzie zostaliśmy ochrzczeni,
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (do wglądu) 
- dokument potwierdzający udział w naukach przedmałżeńskich, Poradni Życia Rodzinnego i Dniu Skupienia dla Narzeczonych. Nauki przedmałżeńskie przy naszej Parafii rozpoczynamy w niedzielę 21 listopada 2021 roku godz.18.00 (pierwsze spotkanie z czterech, kolejne 28.11, 05.12., 12.12.). Kolejne nauki przedmałżeńskie – w Wielkim Poście 2022 roku (13.03., 20.03.,27.03.,03.04.2022).  JEDNYM Z OBOWIĄZKOWYCH  ELEMENTÓW PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA JEST UDZIAŁ W DNIU SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH. PONIŻEJ TERMINARZ NA ROK 2021 DLA DEKANATU MIKOŁOWSKIEGO: 

1.   14.03. 2021 r. niedziela  
2.   23.05. 2021 r. niedziela
3.   19.09.2021 r. niedziela 
4.   5.12. 2021 r. niedziela 

 Uwaga:  ·Początek o godz. 15.00. ·Zapisy na adres e-mail: bujakow@katowicka.pl.

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia małżeństwa konkardatowego (zaświadczenie jest ważene 6 miesięcy od daty wydania. 

Pogrzeb

Przy załatwianiu pogrzebu:
 • Do kancelarii można zgłosić się także poza wyznaczonymi godzinami urzędowania kancelarii parafialnej po wcześniejszym telefonie 535 420 952
 • Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego i kartę zgonu (dla celów pochowania zwłok)
 • Zgodę Proboszcza Parafii macierzystej - dla zmarłych spoza Parafii NMP Matki Zbawiciela.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM